Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pokyny a pravidla pro obsluhu motorové pily

12. 3. 2008

Motorová pila                            


 

soubor ke stažení zde

Následný text je výčtem nejdůležitějších pokynů a pravidel dle nařízení vlády 28/2002 sb.

 

Požadavky na řetězovou pilu:

1) Řetězová pila musí být vybavena

a) krytem pohybujících se částí řetězové -pily (vyjma činné části pilového řetězu),

b) tlumiči vibrujících částí,

c) zachycovačem roztrženého řetězu.

2) Součástí vybavení řetězové pily jsou

a) technická dokumentace, která obsahuje

- technický popis řetězové pily,

- návod k obsluze, údržbě a k seřízení řetězo­vé pily (dále jen „návod k obsluze") v českém jazyce se stanovením hodnoty přípustného: opotřebení řezací části pily a řetězky,

b) nářadí na údržbu, které určil výrobce v návo­du k obsluze.

c) ochranné pouzdro řezací části pro přepravu.

3) Řetězová pila se spalovacím motorem musí mít.kromě toho bezpečnostní brzdu řetězu, tlumič výfuku a spojku automatického vypínání chodu ře­tězu při volnoběžném chodu motoru.

 

Zákaz používání řetězová pily:

Řetězovou pilu je zakázáno používat,

a) když některá její část neplní svou funkci.

b) při poškození nebo opotřebení řezací části pily nebo řetězky nad hodnotu stanovenou výrob­cem v návodu k obsluze.

 

Povinnosti organizace:

1) Organizace je povinna

a) dát pracovníkovi k používání jen řetězovou pilu. kterou schválil příslušný zkušební orgán,

b) zajišťovat provádění údržby, seřizování a oprav řetězové pily v souladu s návodem k obsluze,

c) vypracovat technologický postup pro práce prováděné řetězovou pilou, který musí schválit nadřízený orgán. Postup musí obsahovat ze­jména hlavní zásady bezpečné práce při provo­zu, opravách a údržbě řetězové pily pracovní­kem s přihlédnutím na specifické podmínky organizace, která tyto činnosti zabezpečuje,

d) vést záznamník řetězové pily, který musí ob­sahovat zejména

- typ řetězové pily, její výrobní a evidenční číslo a rok výroby,

- datum jejího uvedení do provozu a vyřazení z provozu,

- počet dní nebo hodin provozu řetězové pily za měsíc,

- výsledky kontrol a oprav řetězové pily a výsledky revizí řetězová pily

e) uschovávat záznamník řetězové pily nejméně 1 rok po jejím vyřazení z provozu.

 

Povinnosti pracovníka:

Pracovník, který obsluhuje řetězovou pilu, je povinen zejména

a) před započetím práce si ověřit

- funkci automatického vypínání chodu řetězu při volnoběžném chodu motoru u řetězové pily se spalovacím motorem,

- funkci bezpečnostní brzdy řetězu,

- funkci pojistky plynu u řetězové pily se spalovacím motorem, a zjištěné závady ohlásit ihned přímo nadříze­nému pracovníkovi a do odstraněni závad ře­tězovou pilu nepoužívat,

b) dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předepsaný techno­logický postup, návod k obsluze a pracovní podmínky stanovené příslušným orgánem hy­gienická služby, se kterými byl seznámen,

c) při startování položit řetězovou pilu na vhodné a bezpečné místo, pevně ji držet, přičemž řetěz se nesmí dotýkat žádného předmětu,

d) při manipulaci s pohonnými hmotami dodržo­vat zvláštní předpisy

e) před běžnou opravou během provozu zastavit chod motoru,

f) při přenášení řetězové pily na vzdálenost vět­ší než 150 m zastavit chod motoru, jestliže podmínky bezpečné práce nevyžadují zastave­ni chodu motoru už při menši vzdálenosti,

g) řetězovou pilu převážet jen s nasazeným ochranným pouzdrem řezací části nebo s de­montovanou řezací částí a pilu uložit tak, aby nemohla ohrozit přepravované osoby,

h) prokázat se na vyžádání kontrolních orgánu průkazem k obsluze řetězové pily (dále jen „průkaz k obsluze“)

 

Odborná způsobilost obsluhy:

1) Obsluhou řetězové pily může organizace pověřit Jen muže, který

a) je zdravotně způsobilý,

b) je starší 18 let,

c) je k obsluze vyškolen,

d) má průkaz k obsluze,

e) pro řetězovou pilu poháněnou elektrickým mo­torům má odbornou způsobilost podle zvlášt­ního předpisu.

2) Výjimečně může pracovat s řetězovou pi­lou i absolvent střední lesnické technické školy a lesnického středního odborného učiliště, který ne­dosáhl 18 let, pod vedením zkušeného pracovníka, který má průkaz k obsluze.

3) Organizace je povinna zabezpečit vyškole­ní pracovníka k obsluze řetězové pily podle osno­vy vypracované organizaci a schválené nadřízeným orgánem. Školení se skládá z teoretické a praktic­ké části.

4) V teoretická části se pracovník seznámí

a) s pracovními a technologickými postupy, s návodem k obsluze,

b) s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která souvisí s převozem ře­tězové pily,

c) s konstrukci řetězové pily.

5) V praktické části si pracovník pod vede­ním zkušeného pracovníka osvojí správné a bez­pečné pracovní postupy.

6) Organizací je povinna oznámit příslušné­mu inspektorátu bezpečnosti práce alespoň 4 tý­dny předem termín a místo konání zkoušek. Zá­stupce inspektorátu bezpečnosti práce v případě, že zkouška neprobíhá předepsaným způsobem a je­jí rozsah neodpovídá předpokládané činnosti, naří­dí její opakování.

7) Po úspěšně provedené zkoušce vydá orga­nizace pracovníkovi průkaz k obsluze, ve kterém uvede rozsah získané odborné způsobilosti (pro ře­tězové pily s motorem spalovacím nebo elektric­kým, případně pro oba druhy). Organizace je po­vinna vést evidenci vydaných průkazů k obsluze.

8) Pro pracovníka, který má průkaz k obslu­ze, je organizace povinna zabezpečit nejméně jed­nou za dva roky opakované školení a přezkoušení komisí, která zaznamená výsledek do průkazu k obsluze. Organizace nařídí opakované školení i dříve, pokud pracovník závažným způsobem po­rušuje předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo nedodržuje předepsané pra­covní a technologické postupy.

9) Organizace je povinna přezkoušet nově přijatého pracovníka, který má průkaz k obsluze, a výsledek zkoušky zaznamenat do průkazu k obslu­ze nebo průkaz odebrat a nařídit opakované ško­lení.

 

Oprava:

1) Opravou řetězové pily se spalovacím mo­torem kromě údržby a běžných oprav, které mů­že provádět obsluha pily (např. výměna zapalovací svíčky, seřízeni karburátoru, výměna poškozené lišty, řetězky), je organizace povinna pověřit jen pracovníka vyškoleného pro opravy mechanizač­ních prostředků.

2) Opravu může organizace zajistit i prostřednictvím jiné organizace.

 

Kontrola technického stavu řetězová pily:

1) Kontrolu technického stavu řetězové pily je povinen provést pracovník přímo nadřízený ob­sluze (např. mistr) nejpozději po 20 dnech jejího provozu. O výsledku kontroly musí vyhotovit zápis do záznamníku řetězové pily.

2) Pověřený pracovník. Je povinen pro­vést kontrolu řetězové pily

a) v případě poruchy nebo poškození některé části řetězové pily důležité pro bezpečný pro­voz,

b) nejpozději po 150 dnech nebo 800 hodinách je­jího provozu,

c) v ostatních případech nejméně jednou za dva roky.

3) Kontrolu podle odstavce 2 může organiza­ce zajistit i prostřednictvím jiné organizace.

4) Kontrolu může v odůvodněných případech nařídit

a) nadřízený orgán,

b) příslušný inspektorát bezpečnosti práce.

5) Při kontrole řetězové pily se ověřuje

a) funkce ochranných zařízení pily (např. bez­pečnostní brzdy řetězu, automatického vypíná­ní chodu řetězu při volnoběhu motoru, nepo­rušenost zachycovače řetězu),

b) opotřebování řezací části pily nebo řetězky nad hodnotu stanovenou výrobcem.

6) Při kontrole řetězové pily prováděné po­věřeným pracovníkem se prohlídkou, vyzkoušením nebo měřením ověřuje

a) provozní bezpečnost řetězové pily nebo její části,

b) technický stav řetězová pily od poslední kon­troly,

c) vedení záznamů o provedených kontrolách a zkouškách.

d) funkce motorická a řezací části včetně vy­zkoušení simulovaných stavů (např. funkce bezpečnostní brzdy řetězu).

 

Lékařská prohlídka:

Organizace zajistí a pracovník je povinen nejméně jednou v roce a pracovník starší 55 let vždy po odpracování 120 pracovních směn, podrobit se preventivnímu lékařskému vyšetření zdravotní způsobilosti k obsluze řetězoví pily.

 

Je zakázáno:

a) spouštět řetězovou pilu na pracovišti se zákazem ma­nipulace s otevřeným ohněm, v uzavřených prostorách, na místě, kde se doplňují pohonné hmoty a v okruhu do 2 m od tohoto místa,

b) plnit palivovou nádrž řetězové pily v blízkosti otevře­ného ohně anebo při plnění kouřit,

c) startovat řetězovou pilu "z ruky".

Při práci s řetězovou pilou musí pracovník zaujímat bezpečný postoj, při držení řetězové pily je palec levé ruky v podhmatu přední rukojeti.

V době stanovených pracovních přestávek při práci s řetězovou pilou nesmí být pracovník vystaven působení nadměrného hluku a vibrací.

Osamocený pracovník nesmí pracovat s řetězovou pilou.

 

Přehled zásad pro kácení:

- určit směr a pád stromu

- vyčistit okolí stromu a zvolit ústupovou cestu šikmo vzad

- pokud je třeba odvětvit stojící strom do výše prsou (130 cm) náběžnou stranou lišty

- určit bezpečnou vzdálenost (2 délky stromu) a ohrožený prostor (kruh o poloměru 2 délek stromu). Zajistit vykázání cizích osob. Za bezpečnost zodpovídá pracovník.

- dle potřeby odstranit kořenové náběhy, nejprve se vede vodorovný řez a potom svislý

- předepsaná pravidla pro pařez

a) výška pařezu nesmí být větní než 1/3 průměru stromu

b) zářez – vodorovný řez kolmo na směr pádu do 1/5 - 1/3 celkového průměru

c) šikmý zářez se nasadí nad vodorovný ve výšce 2/3 vodorovného zářezu

d) šikmý a vodorovný zářez se při správném řezání mají setkat v přímce

e) vyrazí se směrový klín

f) hlavní řez se vede vodorovně ve výši 2/3 zářezu

g) nedořez musí být zachován v šíři 2 - 4 cm

- u stromů do tloušťky 15 cm postačí vodorovný směrový zářez odbíhajícím řetězem do hloubky 3 cm a pak hlavní řez, nebo se provádí pouze hlavní řez.

- u stromů silnějších 15 cm - vyříznout vždy směrový klín

- proti vytržení třísky na koncích nedořežu provádět u nakloněných stromů a jehličnanů v době vegetace před hlav­ním řezem „bělové řezy“ max. do hloubky lišty.

- zavěšená stromy se smí stahovat jen:

a) pomocí obracáku

b) odsouvání páčidlem

c) specielním stahovákem

d) potahem, traktorem

- musí být staženy nejpozději do konce následující pracovní směny.

- zavěšené stromy se nesmí stahovat pomocí

a) špačkování

b) kácením druhého stromu na zavěšený

c) podřezáním stromu na němž leží zavěšený strom

d) vystupováním na zavěšený strom

- pod zavěšeným stromem se nesmí podcházet .